قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت دوم

همانطور که در بخش اول مقاله در شماره قبل ذکرشد، volvariella ی قارچ خوراکی متعلق به مناطق گرم سیری و نیمه گرم سیری است و سابقه کشت آن به سال 1822 در چین برمیگردد این قارچ را عموما تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی) (قارچ خوراکی کلش شالیزار) و یا (قارچ خوراکی چینی) می شناسند. والواریلا متعلق به خانواده Plutaceae Kolt& Pouz از رده بازیدیومیست ها است. در شماره قبل در خصوص موقعیت جغرافیایی، پیشینه ژنتیکی، مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی و مرحله بلوغ والواریلا صحبت شد. در این قسمت درباره مراحل طویل شدن، دکمه ...

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت اول

گرچه بیش از یکصدگونه، زیرگونه و واریته از قارچ Volvariella در سراسر جهان شناخته شده است( Singer,1975 ;Shaffer, 1957).ولی همه انواع Volvariellaهای کشت شده در جنوب شرق آسیا متعلق به گونه V.volvaceaاست(Singer,1975). این قارچ را عموماً تحت عنوان "قارچ خوراکی کلشی"،"قارچ خوراکی کلش شالیزار" و یا "قارچ خوراکی چینی" میشناسند. Volvariella متعلق به خانواده PlutaceaeKolt.& Pouz از رده بازیدیومیستهاست.58(Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomyteidae, Agaricales, Plutaceae,)

ادامه مطلب