قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت پنجم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، قارچ و یا (قارچ خوراکی چینی) متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی و مراحل رشد، بلوغ، طویل شدن، روش های تولید بذر، کشت و تولید قارچ از راه های بدون پاستوریزاسیون و پاستوریزاسیون برای قارچ خوراکی Volvariella مطعلق به مناطق گرمسیری- صحبت شد. در این قسمت به محصول دهی، برداشت محصول و فرآوری آن مشکلات کشت قارچ و جایگاه تاکسونومیکی جنس Volvariella می پردازیم.

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت چهارم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، Volvariella تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی)، و یا (قارچ خوراکی چینی) متعلق به مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر است. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی رشد، مراحل و بلوغ، طویل شدن و همچنین روش های تولید بذر قارچ ولواریلا صحبت شد. در این قسمت به روش های تولید این قارچ می پردازیم.

ادامه مطلب

قارچ خوراکی مناطق گرمسیر - قسمت سوم

همانطور که در قسمت های پیشین مقاله ذکر شد، Volvarialla قارچ خوراکی متعلق به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری و متعلق به خانواده Plutaceae Kolt &Pouz از رده بازیدیومیست هاست. این قارچ را عموما تحت عنوان (قارچ خوراکی کلشی) (قارچ خوراکی کلش شالیزار) و یا (قارچ خوراکی چینی) می شناسند. در شماره های قبل در خصوص مشخصات بیولوژیکی، مورفولوژیکی مراحل بلوغ، طویل شدن، دکمه ای، تخم مرغی، تندش و تشکیل ریسه و کلامیدوسپورها در قارچ والواریلا صحبت شد. در این قسمت به روش های کشت قارچ می پردازیم و باهم می خوانیم.

ادامه مطلب